Monday, 8 October 2018

Sanskrit - A Magical Language

Sanskrit, a magical language.
1. There is no need of particular sentence structure for Sanskrit.
Like, In English:- Subject +Verb + Object
Ex:- I am writing an answer.
But in Sanskrit there is no need for particular structure.
अहं उत्तरम् लिखामि (I am writing an Answer.)
लिखामि अहं उत्तरम् (I am writing an Answer.)
अहं लिखामि उत्तरम् (I am writing an Answer.) .
2. Elephant word has 4000 synonyms in Sanskrit. Here are some of them.
कुञ्जरः,गजः,हस्तिन्, हस्तिपकः,द्विपः,द्विरदः,वारणः,करिन्,मतङ्गः,सुचिकाधरः, सुप्रतीकः, अङ्गूषः, अन्तेःस्वेदः, इभः, कञ्जरः, कञ्जारः, कटिन्, कम्बुः, करिकः, कालिङ्गः, कूचः, गर्जः, चदिरः, चक्रपादः, चन्दिरः, जलकाङ्क्षः, जर्तुः, दण्डवलधिः, दन्तावलः, दीर्घपवनः, दीर्घवक्त्रः, द्रुमारिः, द्विदन्तः, द्विरापः, 

Wednesday, 3 October 2018

સંસ્કૃત ભાષામાં હનુમાન ચાલીસા


श्री  गुरु चरण सरोज रज
निज  मनु  मुकुरु   सुधारि ।
बरनऊँ रघुवर बिमल जसु
जो   दायकु   फल    चारि ।।
हृद्दर्पणं     नीरजपादयोश्च
गुरोः पवित्रं रजसेति कृत्वा ।
फलप्रदायी यदयं च सर्वम्
रामस्य पूतञ्च यशो वदामि ।।

Saturday, 30 June 2018

GELDP Training - Rajula

Sharing a video link of a wonderful training from BRITISH COUNCIL of India.
After many years we got a chance to attend this kind of training.
Please watch.

https://youtu.be/BzFWjfFwrOI

Thank you.