ધોરણ ૮ - પ્રથમ સત્ર

ધોરણ ૮ - પ્રથમ સત્ર 

નોંધ : દરેક યુનિટની યુનિટ ટેસ્ટ પર ક્લિક કરતા તે સીધી આપના મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ થઇ જશે. સમજૂતી  લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરતા જે-તે યુનીટને સમજાવતો એનીમેશન વિડીયો યુટ્યુબમાં ખુલશે.

- वन्दना  -   Mp 3   - વિડીયો 

१. चित्रपदानि १ - યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી 

२. चित्रपदानि २ - યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી 


३. आत्मश्रद्धायाः प्रभावः - યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી 

४. एहि, सुधीर ! -   Mp 3   /  યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી 

५. शिलायाः प्रवासः -  યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી

६. विनोदपद्यानि  - યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી

७. सङ्ख्या  -  યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી

८. मम दिनचर्या - યુનિટ ટેસ્ટ  /  સમજુતી

९. भाषा सज्जता - યુનિટ ટેસ્ટ 

જો આપ આ બાબત અમને મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, 
કે અન્ય કોઈ પણ સુચન આપવા માંગતા હોય તો નીચે જણાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરશો, 
અથવા WhatsApp કરશો.
મોબાઈલ નંબર : 9974102117
Nirav Jani 
S.R.G. - Sanskrit & T.E. GELDP - British Council.
(સમય - સવારે 8:00 થી 10:30 તથા સાંજે 06:00 થી 11:00)

#sanskritwala 

1 comment: