સામાન્યજ્ઞાન


નમસ્કાર મિત્રો,
નીચે કેટલીક pdf  ફાઈલ ની લીંક આપી છે. 
જેમાં રોજબરોજ ઉપયોગમાં આવતા શબ્દોનાં ચિત્રો સાથે સંસ્કૃત નામ આપવામાં આવ્યાછે.

- સંબંધિત વિષયની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ફક્ત લખાણ પર ક્લિક કરવાથી જે તે વિષયની pdf ફાઈલ આપના મોબાઈલ કે કોમ્પુટરમાં ડાઉનલોડ થઇ જશે.


* વૃક્ષોનાં સંસ્કૃત નામ

Home

|| जयतु संस्कृतम् ||


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Please comment with your own opinion.