ધોરણ ૬ - પ્રથમ સત્ર

ધોરણ ૬ - પ્રથમ સત્ર

આ પેજ ટૂંક સમયમાં બંધ થઇ રહ્યું છે.
હવેથી સંસ્કૃત વિષયની તમામ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા મારી નવી અને પરમેનેન્ટ  વેબસાઈટ  www.sanskritwala.com ની મુલાકાત લેવા વિનંતી.

નોંધ : દરેક યુનિટની યુનિટ ટેસ્ટ પર ક્લિક કરતા તે સીધી આપના મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ થઇ જશે. 
Video લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરતા જે-તે યુનીટને સમજાવતો એનીમેશન વિડીયો યુટ્યુબમાં ખુલશે.

Home 
वन्दना   -    Mp3   -  Video

     (चित्रपदानि १ પર ક્લિક કરતા યુનિટ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ થશે)
   - चित्रपदानि २ -  Video  
     (चित्रपदानि २ પર ક્લિક કરતા યુનિટ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ થશે)
   - चित्रपदानि ३ -  Video  
     (चित्रपदानि ३ પર ક્લિક કરતા યુનિટ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ થશે)
   - चित्रपदानि ४ -  Video  
     (चित्रपदानि ४ પર ક્લિક કરતા યુનિટ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ થશે)

२ - आकाशः पतति 


३ - लेखनम्

      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ

४ - सङ्ख्या

      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ 

५ - हस्ति हस्ति हस्ति  -  Mp 3 

      Video   /   Video 2   /   યુનિટ ટેસ્ટ 

६ - सप्त वासराः

      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ

७ - करोति
      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ

८ - काकस्य चातुर्यम् 
      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ

९ - समयः  

      Video   /   યુનિટ ટેસ્ટ


Home 

જો આપ આ બાબત અમને મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, 
કે અન્ય કોઈ પણ સુચન આપવા માંગતા હોય તો નીચે જણાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરશો, 
અથવા WhatsApp કરશો.
Nirav Jani 
S.R.G. - Sanskrit & T.E. (GELDP) - British Council.
મોબાઈલ નંબર : 9974102117 

(સમય - સવારે 8:00 થી 10:30 તથા સાંજે 06:00 થી 11:00)

#SANSKRITWALA

3 ટિપ્પણીઓ:

Please comment with your own opinion.