ધોરણ ૬ - દ્વિતીય સત્ર

ધોરણ ૬ - દ્વિતીય સત્ર

Read this first:
1. Video પર  ક્લિક કરતા જે-તે યુનીટને લગતો એનીમેશન વિડીયો યુટ્યુબમાં ખુલશે.
2. Unit Test પર ક્લિક કરતા તે જે તે યુનિટની ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે જેની પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.
3. Answer Key પર ક્લિક કરતાં શિક્ષકો માટે તે યુનિટ ટેસ્ટની આન્સર કી પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે તથા તેની પણ પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.
4. Textbook પર ક્લિક કરતાં જે-તે આખુ યુનિટ પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે.०१ - मम अङ्गानि  - 

०२ - दक्षिण पादम्  -  

०३ - करोमि  - 

०४- प्रहेलिका - 

०५ - मम विद्यालयः  - 

०६ - भवतु भारतम् - 

०७ - सुभाषितानी - 

०८ - जन्मदिनोत्सवः  - 

०९ - सूक्तयः - 


જો આપ આ બાબત અમને મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, 
કે અન્ય કોઈ પણ સુચન આપવા માંગતા હોય તો નીચે જણાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરશો, 
અથવા WhatsApp કરશો.
Nirav Jani 
S.R.G. - Sanskrit & T.E. (GELDP) - British Council.
મોબાઈલ નંબર : 9974102117 
(સમય - સવારે 8:00 થી 10:30 તથા સાંજે 06:00 થી 11:00)

#Sanskritwala

2 ટિપ્પણીઓ:

Please comment with your own opinion.